Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zodpovědná volba

24. 1. 2010

Podstatou vývojového procesu je volba. Je to hybný mechanismus našeho vývoje. Každá volba, kterou uděláte, je volba záměru. V určité situaci se například rozhodnete zůstat zticha to může posloužit záměru potrestat, být ohleduplný, vyhnout se pomstě, ukázat trpělivost, nebo milovat. Můžete se rozhodnout přesvědčivě mluvit a může to stejně tak posloužit kterémukoliv z uvedených záměrů. To co volíte, každým činem a každou myšlenkou, to je záměr, kvalita vědomí, kterou vnášíte do vašeho činu nebo myšlenky.

Roztříštěná osobnost má několik, mnoho, složek. Jedna složka může být milující a trpělivá, jiná může být pomstychtivá a jiná sobecká. Každá z těchto složek má svoje stupnice hodnot a cíle. Nejste-li si vědomi všech těchto rozdílných složek v sobě, ta z nich, která je nejsilnější, převládne. Její záměr bude ten, který vaše osobnost použije při volbě (a k vytvoření vlastní reality). Například ohleduplná a laskavá složka vaší osobnosti bude chtít dát lupiči, chycenému ve vašem domě, ještě příležitost k polepšení, ale pokud vaše pomstychtivá složka je silnější, budete možná se smíšenými pocity usilovat o jeho uvěznění. Nemůžete volit své záměry vědomě, dokud si nejste vědomi všech svých rozdílných složek. Nejste-li si vědomi každé vaší složky, může se vám stát, že budete chtít říci něco nebo usilovat o něco, a přistihnete se, že říkáte něco jiného nebo usilujete o něco jiného. Budete chtít usměrnit svůj život určitým směrem a zjistíte, že se pohybuje jinam. Budete chtít, aby se určité bolestivé situace vašeho života již neopakovaly a zjistíte, že se vám znovu vracejí. Pro roztříštěnou osobnost není jednoduché se sjednotit, protože jenom některé její složky o to usilují. Ostatní složky, protože nejsou tak zodpovědné, starostlivé, soucítící, táhnou na opačnou stranu. Hledají vytváření toho, co je uspokojuje, na co si zvykly. Tyto složky osobnosti jsou často silné a dobře vyvinuté. Roztříštěná osobnost musí vždy volit mezi protichůdnými částmi sebe sama. To je základní způsob našeho vývoje. Moment volby je základní situací. Volba záměru je zároveň volbou karmické cesty. Mluvíte nebo jednáte-li např. v rozčilení, vytváříte si tím odpovídající karmu. Mluvíte nebo jednáte-li ohleduplně, je odpovídající karma jiná a otvírá se vám jiná cesta. To se děje bez ohledu na to, jste-li si vědomi různých složek své osobnosti, a jste-li si vědomi volby, kterou v každém okamžiku činíte, či nikoli. Neuvědomělý vývoj hustotou hmoty, zkušenostmi tvořenými neuvědoměle neuvědomělými záměry jednání, to byla dosavadní cesta člověka (našeho živočišného druhu). Je to neuvědomělá cesta ke skutečnému ovládnutí života. Uvědomělý vývoj zodpovědnou volbou je zrychlená cesta vývoje vícesmyslové osobnosti a pětismyslové osobnosti, která se stává vícesmyslovou. Zodpovědná volba je vědomá cesta ke skutečnému ovládnutí života.


Co je zodpovědná volba?

Sledováním svých pocitů se stanete vědomými různých složek své osobnosti a jejich různých chtění. Nelze je uspokojit všechny najednou, protože mnohá z jejich chtění jsou protichůdná. Ta vaše složka, která chce více peněz a větší dům, je v konfliktu s tou, která trpí s chudými a hladovými. Ta vaše složka, která vidí krásu v ostatních lidech a vychází jí vstříc, je v konfliktu se složkou, která chce využívat ostatních ke svému prospěchu nebo uspokojení. Když uspokojíte jednu svoji složku, potřeby druhé zůstanou neuspokojené. Uspokojení (naplnění) jedné vaší části vytváří útlak druhé, nebo druhých, a jste rozpolceni. Tak jako experimentátor v kvantové fyzice nemůže zároveň ukázat existenci vln a existenci částic fyzického světla, a musí zvolit jaký pokus za jakým účelem udělá, musíte i vy, tvarujíce ne-fyzické světlo, zvolit, jakou zkušenost chcete vytvořit. Uvědomíte-li si rozdílné složky svojí osobnosti, budete schopní vědomě zažívat síly ve vás, síly které bojují o možnost výrazu, které chtějí naplnit v každém okamžiku váš záměr, tvořící vaši realitu. Vstoupíte-li do tohoto dění vědomě, vytvoříte si schopnost (možnost) volit vědomě mezi silami ve vás působícími, volit kam a jak soustředíte svoji energii. Vyhnutí se volbě je volbou setrvání v neuvědomělosti a volbou nezodpovědného užívání sil. Vědomí roztříštěné osobnosti a její potřeby integrace přináší i potřebu uvědomělé volby. Každé vaše rozhodnutí vyžaduje, abyste volili, které složky vaší osobnosti chcete rozvíjet a které chcete odstranit. Zodpovědná volba je volba, která bere v úvahu důsledky všech vašich voleb. Aby vaše volba byla zodpovědná, musíte se v každém jednotlivém případě ptát sami sebe: Co to způsobí? Chci to opravdu vytvořit? Jsem připraven přijmout všechny následky této volby? Vžijte se do toho, co se pravděpodobně na základě vaší předpokládané volby stane. Nevkládejte se do toho příliš, jen si vyzkoušejte, jaký pocit budete mít z toho, co hodláte vytvořit. Sledujte, jak se cítíte. Ptejte se: Opravdu chci toto? A pak se rozhodněte. Berete-li pro vaše rozhodnutí v úvahu následky vaší volby, a volíte-li být uvědomělý, pak je to zodpovědná volba. Jenom zodpovědnou volbou můžete zvolit uvědomělé zušlechťování a uspokojování potřeb vaší duše, a zpochybnit a opustit chtění vaší osobnosti. Je to volba průzračnosti a moudrosti, volba vědomé transformace. Je to volba proudů energie s vyšší frekvencí, energie lásky, odpouštění a soucítění. Je to volba následování hlasu vašeho vyššího Já, vaší duše. Je to rozhodnutí otevřít se vedení a pomoci vašich rádců a Učitelů. Je to cesta, která vede vědomě k skutečnému ovládnutí života.


Jak to nastane?Můžete si být vědomi, že podvádět někoho není v souladu s vaší duší, ale rozhodnete se to přesto udělat, abyste získali prospěch nebo zachránili vztah, který ještě nejste připraveni ztratit. Můžete vědět, že cesta soucítění znamená sdílet (otevřeně) své myšlenky i počínání, ale přesto se rozhodnete je zatajit, protože si myslíte, že by vás to mohlo stát ztrátu peněz nebo bezpečnosti. Když zvolíte energii vaší duše když zvolíte tvoření na základě lásky, odpouštění, pokory a průzračnosti získáte sílu. Když zvolíte učit se moudrostí, získáte sílu. Když zvolíte tvoření energií vaší osobnosti, s hněvem, žárlivostí nebo strachem když zvolíte učení se ze strachu a pochybností ztrácíte sílu. Získáváte nebo ztrácíte tedy sílu v souladu s vaší volbou. Osobnost se zajímá o sebe. Dalo by se říci, že má ráda vzrušení. Není nutně ani zodpovědná, ani starostlivá, ani milující. Duše je energie univerzální lásky, moudrosti a soucítění. Tvoří těmito energiemi. Osobnost pojímá sílu a moc jako vnější, a vnímá v pojmech soutěžení, vyhrůžek a zisků a ztrát vůči těm ostatním. Když se ztotožníte s vaší osobností, dáte moc království pěti smyslů, vnějším podmínkám a činitelům. Oslabíte se. Jak roste vaše vědomí vaší duchovní podstaty a původu, vaší nesmrtelnosti, a volíte a žijete předně v souladu s tím a potom teprve s fyzickou existencí, překlenujete propast mezi osobností a duší. Začínáte zažívat skutečné ovládání života. Když jednáte ve smyslu vnímání vaší osobnosti, jejích pěti smyslů, vidíte určité věci chybně. Např. zdánlivá neshoda mezi dvěma přáteli je ve skutečnosti iluzí; není neshodou spíše se projevují navenek ty složky obou osobností, které potřebují opravit nebo změnit. Kdyby jejich duše nebyly v souladu, vůbec by se nesetkali. Jestli otec například touží být při narození svého syna, ale okolnosti ho někam odvedou, vjem, že je někde jinde, je iluzí. On je se svým synem. Stane-li se osobnost celistvou a ovládající život, nebude se těmito iluzemi vzrušovat. Tak tvoří duše; v každé situaci vytváří ze své vnitřní síly, kterou do situace přivádí, to nejlepší. Z pohledu osobnosti není možné dobře rozumět těm jedincům, kteří se zdají dělat hloupá rozhodnutí, nebo si zdánlivě nejsou dostatečně vědomi svého okolí. Ve skutečnosti "pijí ten nejjemnější nektar" ze svého prostředí a jsou zcela spokojeni ať se děje co se děje. Roztříštěná osobnost není spokojená. Spokojenost, kterou cítí v určitém momentu, je vystřídána hněvem, strachem nebo závistí v příští chvíli, podle toho, které její složky v neustálém boji právě vítězí. Vaše reakce na tyto boje mezi vašimi soupeřícími složkami určují cestu, kterou se budete vyvíjet uvědoměle nebo nevědomě, zkušenostmi negativní nebo pozitivní karmy, strachem a pochybnostmi nebo moudrostí. Boje ve vás samy o sobě karmu nevytvářejí a neurčují vaší cestu tu tvoří a určují vaše reakce na ně. Je-li váš boj s vašimi soupeřícími složkami vědomý, jste schopni zvolit vědomě takovou reakci, která vytvoří karmu podle vašeho přání. Budete schopni do svého rozhodování vnést vědomí toho, co je za každou volbou, jaké jsou její důsledky, a v souladu s tím volit. Vstoupíte-li vědomě do svého rozhodovacího procesu, vložíte vědomě svoji vůli do tvořivého cyklu, ve kterém se vaše duše vyvíjí, a vědomě tak ovlivníte vlastní vývoj. Vyžaduje to úsilí, ale není náročnější neustále žít v následcích rozhodování ve hněvu, strachu nebo sobectví; s vědomím, že vše, co ostatním takovýmto rozhodováním způsobíte, si budete muset sami následně prožít? Nevyplatí se vžít se do pravděpodobných následků každého vašeho činu v každém momentu volby a zjistit, jak se budete v takovém případě cítit, jestli vám to umožní sklízet lásku, soucítění a opravdovou sílu? Úsilí, které věnujete při každém rozhodování na sladění se se svou duší, se vám mnohonásobně vrátí. Ta vaše část, která směřuje ke Světlu, nemusí být vaší nejsilnější složkou ve chvíli, kdy se rozhodnete vědomě pro cestu k opravdovému ovládnutí života, kdy zvolíte "kolmou" stezku; ale je to část, kterou Vesmír podporuje. Když nastane například nutnost dát do pořádku fyzické a emoční tělo člověka, je často vyžadována výrazná změna stravování. Člověk musí opustit většinu ze svých stravovacích návyků a zvyknout si na potraviny s mnohem vyššími vibracemi. Devadesát procent lidské osobnosti to asi nebude chtít, ale těch deset procent, které volí tuto cestu k záchraně zdraví a ce-listvosti, má celkově víc síly, než těch devadesát procent, které bojují za to nechat to jak to je a jít svojí cestou protože Vesmír podporuje těch deset procent a ne těch devadesát. Přemýšlejte s vědomím co znamená vaše rozhodování a pokuste se s ním sladit celý zbytek své osobnosti, ve smyslu zodpovědné volby když si začnete uvědomovat, kdo skutečně jste, a vědomě nastoupíte cestu k tomu, co vlastně chcete, poznáte, že Vesmír podporuje tu vaši část, která má nejčistší úmysl. Trvale dostáváte vedení a podporu od vašich rádců a Učitelů i od Vesmíru samotného. Když vědomě zvolíte orientaci na energii svojí duše, tuto podporu tím přímo zvete. Požádáte-li Vesmír, aby požehnal vašemu úsilí sjednotit se se svou duší, otevíráte široký průchod, kanál, mezi vámi a vašimi rádci a Učiteli. Podpoříte jejich úsilí podpořit vás. Vybudíte síly ne-fyzického světa. To je požehnání otevření kanálu mezi vámi a nefyzickým vedením. Osobnost, která si je vědomá svojí roztříštěnosti a vědomě se snaží se zcelit, nemusí vytvářet negativní karmu, aby se vyvíjela, aby se učila vytvořit zodpovědnost, aby získala skutečnou sílu k ovládání svého života. Vybojováváte-li vědomě volbu mezi chtěními vaší osobnosti a potřebami vaší duše, vstupujete do procesu, ve kterém je vám umožněno vyvíjet se bez vytváření negativní karmy. To je proces pokušení.


Co je to pokušení?Pokušení je způsob, kterým vám Vesmír umožňuje projít tím, co by bylo bolestivým negativním karmickým procesem, kdybyste to nechali proběhnout ve skutečnosti (ve fyzické realitě). Je to energie, jejímž prostřednictvím dostává vaše duše velkolepou příležitost projít si určitou životní lekci "na sucho", v situaci, která (pokud budete dobře vnímat) může být vyřešena uvnitř vás, mezi vašimi energiemi, a nemusí se rozvinout do většího energetického pole ostatních duší. Pokušení dává možnost získat určitou karmickou zkušenost bez prožití v prostoru a čase. Celý proces pokušení vám umožňuje vidět vaše potenciální nedostatky a chyby a zbavit se jich dříve, než jimi můžete ovlivnit životy ostatních. Je to jakási návnada, pomocí které se z vás, pokud si to uvědomíte, ohleduplně odstraní vaše negativita dříve, než se vytvoří karma. Pokud dobře zareagujete, zbavíte se nedostatků tím, že si je uvědomíte, a nemusíte prožít celou zkušenost. Očistíte se bez vytvoření karmy a bez interakce s jinými dušemi. Jak skvělé je pokušení. Je jako magnet, který přitahuje vaše vědomí k tomu, co by mohlo vytvořit negativní karmu, kdybyste si to neuvědomili. Jinými slovy, pokušení je myšlenková forma, vytvořená k odstranění případné negativity z lidského energetického systému bez ublížení ostatním. Duše tomu rozumí .Ponecháno na ní by to pracovalo zcela uvnitř lidského energetického systému, bez zasahování ven a ovlivňování kolektivního vědomí. Pokušení nejsou pasti. Každé pokušení je příležitost, na které se duše může učit bez vytváření karmy, vyvíjet se přímo uvědomělou volbou. Podstatou pokušení je energie nesoucí dalo by se říci výzvu k lidské zkušenosti, Luciferův princip. Napomáhá vývoji síly. Lucifer znamená "ten kdo přináší světlo". Pokušení, Luciferův princip, je proces, kterým je duši velkoryse nabídnuta příležitost "vyzvat" ty svoje složky, které se brání Světlu. Luciferická energie je v Ráji reprezentována hadem, ideou přítomnosti něčeho jiného než člověka, co může pokoušet ale nemůže získat nad člověkem nadvládu. Tato energie vás pokouší, pokouší tu úroveň, která je smrtelná, která je pětismyslová, ale had nemůže poškodit duši. Může pouze vyhrožovat té vaší části, která je příliš spjata s fyzickou existencí. Had je hmotný. Když jste také příliš hmotní, když ctíte bohy hmoty a činíte hmotu svým bohem, pak, také, budete uštknuti. Energie přinášející světlo, luciferická energie, pokoušející osobu Ježíše z Nazareta, který se stal Kristem, pokoušející osobu Siddharty Gautama, který se stal Buddhou, je tatáž energie, která pokouší vás. Pokouší účetního aby kradl, studenta aby podváděl, manžele k cizoložství, lidskou bytost k vnější moci. Staví proti sobě Světlo vaší nesmrtelné duše a fyzické světlo vaší osobnosti. Staví před vás krátkou (kolmou) a dlouhou (pozvolnou) cestu. Co je podstatou mechanismu transformace? Ohleduplná cesta pokoušení. Pokoušení je laskavý způsob jak seznámit každou duši s její mocí. Jednáte-li zcela pod vlivem vnějších okolností, ztrácíte sílu. Ony ji získávají na váš účet. Každá volba, učiněná v souladu s energií vaší duše, vás posiluje. Tak se získává skutečná síla. Je budována kousek po kousku, každou jednotlivou volbou. Nemůže být vymeditována nebo vymodlena. Musíte si ji zasloužit. Když se například rozhodnete zbavit se hněvu, vytvoří se jakási energetická předloha, která bude ovlivňovat vaše zkušenosti. Bude z vás "vytahovat" hněv, abyste se ho mohli zbavovat. Každý negativní aspekt, kterého se budete chtít vědomě zbavit, bude zdůrazňován. Všechno začne pomáhat tomuto účelu. Ve vašich snech se objeví základní archetypy vašeho hněvu. Zjistíte, že neustále přicházíte do situací, které ve vás vzbuzují hněv. Bude to vypadat, jako by se celý váš život točil okolo hněvu, protože to je ta složka, kterou jste si vybrali k odstranění, a Vesmír vám je nápomocen. Když se vědomě obracíte k růstu, k moudrosti, vědomě vytahujete ty vaše složky, které s tím nejsou v souladu, do popředí vašeho života. S každým dalším výskytem hněvu, žárlivosti nebo strachu máte možnost zvolit, jestli se jim poddáte, nebo se s nimi utkáte. Pokaždé, když se s nimi utkáte, ztrácejí sílu a vy sílu získáváte. Pokaždé, když vás pokouší hněv, žárlivost nebo strach a nepodlehnete tomuto pokušení, posílí vás to. Síla by se nezvětšovala, kdyby vaše volby nevyžadovaly vůli a kázeň. Když se rozhodnete, že pokušení nemůžete odolat, dáváte si vlastně svolení k tomu být nezodpovědný. Ta přání a impulsy, o kterých si myslíte, že se jim nemůžete vzepřít, že nemáte sílu na jejich překonání, to jsou vaše závislosti (adikce). Závislosti jsou chtění těch částí vaší osobnosti, které jsou velmi silné a vzpírají se energii duše. Jsou to ty aspekty vaší osobnosti, inkarnace vaší duše, na kterých je zapotřebí nejvíce pracovat. Jsou to vaše největší nedostatky. Vašimi závislostmi může být jídlo, nebo drogy, nebo hněv, nebo sex. Můžete mít více závislostí. V každém případě se jich nemůžete zbavit, dokud nepoznáte jejich pravou podstatu. Za každou závislostí je chápání moci a síly jako vnější, jako schopnosti ovládat a využívat okolí nebo ostatní. Každá závislost je otázkou moci. Cesta k duši začíná pochopením, že jsme automaticky jako druh přitahováni k moci. Každá lidská bytost prožívá příčiny a následky svých rozhodnutí, svých přání naplnit prázdná, bezmocná místa v sobě. Dalo by se to zvnějšku popsat jako boj s lidskou nejistotou. Uvnitř je to ale cesta k opravdové moci nad sebou a svým životem. Proto každá lidská bytost neustále zápasí s mocí s jejím nedostatkem, s jejím získáváním, pátrá co to vlastně je, jak ji mít. Problém moci je za každou krizí emoční, duchovní, psychologickou, fyzickou. Podle toho, jakýma očima se budete dívat na své krize, přiblížíte se buď vaší duši, nebo hmotě. Cesta k celistvosti vyžaduje, abyste se na sebe, do sebe, čestně, otevřeně a odvážně podívali, podívali na to, co leží za vašimi pocity, vnímáním, hodnocením a konáním. Je to cesta skrze vaše obranné mechanismy a za ně, kde můžete vědomě zažít podstatu vaší osobnosti, uvědomit si jakou roli ve vašem životě doposud hrála a rozhodnout se to změnit.

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

Š. z Orientu,31. 1. 2010 15:08

Díky za Pokušení, jež si uvědomíme zavčas... Díky za Sílu, jež nás střeží, abychom učinili správnou volbu... Díky za tu Možnost volby... Díky za cenné Zkušenosti a pohled do svého vlastního Nitra skrze hluboká nitra druhých.

PS: Modrá je barva "Naděje" nejen pro "uvězněné motýlky" ;-))
Věřte/Nevěřte
Lásku všem přeje Š.

ŽIVOT

:-),25. 1. 2010 11:49

...dle mne tedy "anonymního" Smajlíka chi chi jé život sám o sobě velkou meditací :-))) +nevylučující nicníže napsané... apropó; krásně o meditaci hovoří mr.: Lynch ... kdo hledá ten najde ... a dle vlastní zkušenosti, člověk se časem dostane do stadia kdy ani meditace a modlitba není zas tak často potřebná ... mluvím z vlastní zkušenosti ... a třebas nastoupí jiné "transcendentní" zkušenosti ve 2* že ?

Mějte se Královsky+Krásně+Láskyplně

Věřte/Nevěřte ** <3 <3

Poznávejte Svět v Sobě i kolem Sebe...

Raději radostně mírumilovně než hraním si na vojáčky :-))

Prostě pohádky 1000 a 1 noci ... neb XXXX nocí i dnů ?

papa smajlící

smajlík /kodové označení babočka admirál/

;))


Hmmm...

Samael,25. 1. 2010 10:15

No já bych možná i souhlasila s oběma. Řekla bych, že prostě každý člověk má nějaký svůj způsob, jak růst k vyšším vibracím. Meditace je důležitá, ale stejně tak jsou důležitá i životní rozhodutí. Věci mají jít ruku v ruce, tak je to nejlepší.
Měj se! Ahoj!

Diskuze na tema meditace a modlidby

Smajlik,24. 1. 2010 22:33

V textu je cast textu "Pokoušení je laskavý způsob jak seznámit každou duši s její mocí. Jednáte-li zcela pod vlivem vnějších okolností, ztrácíte sílu. Ony ji získávají na váš účet. Každá volba, učiněná v souladu s energií vaší duše, vás posiluje. Tak se získává skutečná síla. Je budována kousek po kousku, každou jednotlivou volbou. Nemůže být vymeditována nebo vymodlena. Musíte si ji zasloužit."

Tak s tim rozhodne nesouhlasim. Skrze meditaci a modlidbu zvisujeme nase vibrace a priblizujeme se k Bohu nejprimejsi cestou. Prave v meditaci si muzeme uvedomit nase nedostatky ci nevedomost, skrze prime osviceni od Boha a nabidnou nasi nevedomost Bohu. Buh je velmi dichtivy ji prevzit.

Pokud jsme pravidelni v meditaci a modlidbe denne, snizujeme pocet prichazejicich pokuseni a vetsinu dne prozivame ve svetle nasi duse, kde je jen cista radost a mir.

Mluvim z vlastni zkusenosti.

S Mirem a laskou Vas
Smajlik